T.C.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü

SAYI   : B.11.0.KUG.0.00.17.00/230-14669                                                                                                                                                               01/12/2008                       

KONU: Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuru
Süresinin Uzatılması ve Denetim

GENELGE

(2008/KUGM -29/MYB)

      İLGİ: 02/05/2008 tarih ve 2008/KUGM-17/MYB sayılı Genelge
D
aha önce sadece şehirlerarası ve şehir içi eşya/yük taşımacılığında çalışan şoförler  ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında çalışan şoförlerin “Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” bulundurmaları zorunlu iken, 8 Şubat 2008 tarih ve 26781 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5728 sayılı Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla,  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5 inci maddesine;  “Ayrıca, karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunludur” cümlesi eklenmek suretiyle, şehir içi yolcu taşımacılığında çalışan şoförler de bu kapsama dahil edilmiş ve böylelikle tüm ticari araç şoförlerinin Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilerek kapsam genişletilmiştir.

Bu nedenle, kapsama yeni dahil olan ve doğrudan (eğitim ve sınavdan muaf olarak) Mesleki Yeterlilik Belgesi alma hakkından faydalanmak için müracaat etmek  isteyen şoförlerin bu haktan faydalanmalarını ve bu müracaatların incelenmesini, değerlendirilmesini ve mesleki yeterlilik belgelerinin düzenlenerek zamanında kendilerine teslim edilmesini teminen;

1)   Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin  Geçici 2 nci maddesine göre doğrudan (eğitim ve sınavdan muaf olarak) veya Geçici 3 üncü maddesine göre eğitimden muaf, ancak sınavla Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen Üst Düzey Yöneticiler ve Orta Düzey Yöneticiler ile şoförler için belirlenen müracaat süresine 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle son verilmesi,

 2)  Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılan yolcu ve eşya taşımalarında, 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası yolcu taşımalarında, belediye sınırları ile mücavir alanı içindeki şehiriçi yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan ticari araçlar ile eşya taşımalarında kullanılan kamyonetlerde çalışan şoförler için; Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları ile ilgili düzenleme yapılıncaya kadar bu kişilerden Mesleki Yeterlilik Belgesi aranmaması,

3) Bu Genelgenin 2 nci maddesinde sayılanlar dışında kalan ticari araçları kullanan şoförlerden  01 Aralık 2008 tarihinden itibaren Mesleki Yeterlilik Belgesi aranması ve bu belgesi olmayan şoförler ve işletmeciler hakkında 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 26 ncı maddesinin (k) bendine göre işlem yapılması,

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 2, 10 ve 35 inci maddeleri ile 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5 inci ve Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği’nin 48 inci maddeleri çerçevesinde olmak üzere ve bunların Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye istinaden uygun görülmüştür.
İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğinin buna göre ifasını rica ederim.                                                                                                                               Binali YILDIRIM
BAKAN                                                                                                       
DAĞITIM
İçişleri Bakanlığı(Em.Gn.Md.ğü ve Jn.Gn.Kom.lığı)
81 İl Valiliği
Ulaştırma Bölge Müdürlükleri
Gazi Üniversitesi
Yetkili Eğitim Merkezleri

Psikoteknik testi görsel süreklilik Psikoteknik kartı
Psikoteknik testi ikili işlem Psikoteknik
Psikoteknik alkollü sürücü Src Belgesi
Psikoteknik tepki hızı testi Psikoteknik Belgesi
Psikoteknik Yönetmeliği Psikoteknik Testi
Psikoteknik Testi mesafe algılama Kimler almalı
Psikoteknik Raporu Geçerlilik Süresi Psikoteknik onayı
Psikoteknik Dikkat düzeyi Psikoteknik hakkında
Psikoteknik muhakeme testi Psikoteknik kalite testi